Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/0/7/6/jpf53.dk/httpd.www/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

VEDTÆGTER

JUNGSHOVED PENSIONISTFORENING

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Jungshoved Pensionistforening.
Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.
Foreningens adresse er: Formandens adresse.

§ 2. Formål.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

§ 3. Medlemskredsen.
Som medlemmer kan optages alle, der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension samt øvrige, der støtter foreningens formål.

§ 4. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den afholdes hvert år i april måned og bekendtgøres med mindst 14 dages varsel
ved annonce i lokalpressen eller ved skriftlig indkaldelse af hvert enkelt medlem.
På generalforsamlingen udpeges en sekretær blandt bestyrelsens medlemmer til skriftlig at referere generalforsamlingens forløb.
Referatet underskrives af dirigent og sekretær.
På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.
De vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 3 og 2 ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter hvert år samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, der afgår skiftevis
hvert andet år.
Medlemmer, der er forhindret i at være til stede, kan vælges til bestyrelse og andre poster, når der foreligger en underskrevet accept fra dem om, at de modtager valg. Alle valg og beslutninger på generalforsamlingen og i bestyrelsen vedtages med et flertal af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemninger skal være skriftlige, hvis det forlanges. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger inden for 3 måneder/eller med 2/3 flertal på en generalforsamling.
 
§ 5. Dagsorden.
Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent
2.Valg af stemmetællere
3.Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse
4.Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
5.Indkomne forslag
6.Fastsættelse af kontingent
7.Valg til bestyrelsen. Antal af 3 eller 2 samt 2 suppleanter
8.Valg af revisor og revisorsuppleant. Antal: 2+1
9.Eventuelt
Under punktet ”Eventuelt” kan intet vedtages.
Forslag, som medlemmer eller bestyrelse ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest ti dage før mødet afholdes og må ikke indeholde personangreb, men kun emner, der er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼ af medlemmerne forlanger det og motiverer det skriftligt ved en dagsorden, som de ønsker behandlet.
Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest en måned, før ekstraordinær generalforsamling ønskes afholdt.
Forslag må ikke indeholde emner, der er i strid med foreningens formålsparagraf. Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling jævnfør § 4.

§ 7. Bestyrelsens beføjelser og opgaver.
Ved sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med forretningsorden, (formand) næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen har ret til at nedsætte forskellige udvalg. Bestyrelsen bestemmer udgifternes størrelse ved rejser, kurser, repræsentation samt telefongodtgørelse m.v.
Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingentstørrelse for generalforsamlingen.
Formanden – eller ved dennes fravær næstformanden – leder møderne. Sekretæren skriver referat over bestyrelsens beslutninger og sørger for, at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet ved følgende bestyrelsesmøde. Ved brug af ringbind skal referaterne være nummererede og indsættes i nummerorden.

§ 8. Tegningsret.
Foreningen tegnes af kassereren og formanden i fællesskab. Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 9. Kassererens og revisorers forpligtelser.
Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftligt regnskab herfor. Kassereren kan forlange bilag attesteret af formanden. Regnskabet følger kalenderåret, og kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse på de ordinære generalforsamlinger.
Bestyrelsen og revisorerne har ret til at foretage uanmeldt revision. Ved revision skal formanden være til stede. Foreningens formue skal være indsat i et pengeinstitut.

§ 10. Hjælp til medlemmerne.
Bestyrelsen bør i de tilfælde, hvor et medlem føler sig forurettet i forhold til lovgivningen m.v., forsøge at hjælpe medlemmet til sin ret.

§ 11. Opløsning.
Opløsning af foreningen kan kun ske ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning. Hvis foreningen opløses, overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelse af den tiloversblevne formue, når alle forpligtelser er afholdt. Formuen skal gives til sociale formål, der særligt kommer pensionister og efterlønsmodtagere til gode.

§ 12. Protokoller afleveres til kommunalt arkiv.

Således vedtaget på generalforsamling den 13. april 2015.
Herefter er alle andre vedtægter og regler for foreningen ugyldige.

 

Bestyrelsens underskrift

______________________ _______________________

formand                næstformand

______________________ _______________________

kasserer               sekretær

________________

medlem 

 

Hvem er online

Vi har 33 gæster og ingen medlemmer online